GDPR


 

Hostruphøj vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i vores varetagelse af opgaver med tilbud til borgere efter aftale med anvisende kommune og driftsformål og kontakt til leverandører mv.

Oplysningspligt

Når Hostruphøj indsamler og behandler personoplysninger om borgere og kontaktpersoner mv., er Hostruphøj forpligtet til at oplyse om:

 • (a) Formålet med og grundlaget for behandlingen

Hostruphøj vil indsamle og behandle personoplysninger om borgere og kontaktpersoner for at varetage følgende formål:

 • Indsamling, opbevaring og indberetning af lovpligtig information
 • Indsamling og behandling af information for at kunne dokumentere og fakturere udførte opgaver i henhold til aftale med anvisende kommune
 • Bestilling, afregning af ydelser fra leverandører mv. og dokumentation heraf
 • (b) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder:
 • Kontakt- og identifikationsoplysninger på borgere og indskrevne som fx CPR-nummer, navn, adresse, fødselsdato
 • Andre oplysninger vedrørende borgere og indskrevne af hensyn til dokumentation af udførte opgaver som behandling af disse.
 • Kontakt- og identifikationsoplysninger på kontaktpersoner hos leverandører
 • (c) Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som forfølges af Hostruphøj, når behandlingen er baseret på interesseafvejning
 • Grundlaget for behandlingen af personoplysninger om borgere og indskrevne er lovkrav og retlig forpligtelse, herunder udførelse af en opgave i samfundets tjeneste, Hostruphøjs forpligtelser, retskrav, væsentlige samfundsinteresser, nødvendig af hensyn til social- og sundhedsomsorg
 • Visse oplysninger om borgere og indskrevne samt pårørende, der ikke hører til Hostruphøjs kerneopgave, som fx billeder på hjemmesiden og i brochurer som led i profileringen eller anden markedsføring af Hostruphøj vil ske på baggrund af et konkret samtykke
 • Hostruphøj behandler oplysninger om kontaktpersoner som led i en retlig forpligtelse og Hostruphøjs legitime interesser
 • (d) Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
 • Visse personoplysninger om borgere og indskrevne vil blive videregivet til lovpligtig revision, anbringende myndighed, tilsynsførende kommune på skoleområde, Ankestyrelsen, Socialtilsynet, LIVSVÆRK og Undervisningsministeriet
 • Oplysninger om kontaktpersoner vil blive videregivet til samarbejdspartnere og offentlige myndigheder
 • (e) Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden
 • Visse personoplysninger om borgere og indskrevne vil blive opbevaret for at overholde lovkrav om dokumentation. Varigheden af og begyndelsestidspunktet for opbevaringen fastlægges konkret. Det gælder fx som led i afregning i henhold til driftsoverenskomst/øvrige aftaler og arkivering/opbevaring m.v. i henhold til lovkrav i sociallovgivningen og bogføringsloven.
 • Oplysninger om kontaktpersoner vil blive opbevaret 5 år fra registrering, hvis det er nødvendigt af hensyn til fx dokumentation af ordre mv.
 • (f) Retten til at anmode Hostruphøj om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.
 • (g) Når behandling er baseret på dit samtykke; retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling baseret på samtykket inden det blev trukket tilbage)
 • (h) Retten til at klage til Datatilsynet
 • (i) Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtig eller i øvrigt et krav i henhold til en kontrakt eller for at indgå i en kontrakt, og om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
 • (j) Om der er automatiske afgørelser, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden, der opfylder oplysningspligten.

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte Hostruphøj, Stine Vestermark.

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

*****