Kvalitet og kendetegn


En del af LIVSVÆRK

Hostruphøj er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme der:

• Leverer kvalitet i opgaveløsningen
• Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau
• Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
• Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
• Deler viden på tværs af institutioner

Vores hverdag er kendetegnet ved:

  • Klare værdier og faglighed
  • Udvikling og kvalitet
  • Stærkt netværk
  • Sikker økonomisk drift
  • Rådgivning om HR og jura
  • Rådgivning om byggesager

Menneskesyn og værdigrundlag for Hostruphøj

Hostruphøj er oprettet af Landsforeningen LIVSVÆRK og er fortsat en del af LIVSVÆRK og deler således menneskesyn og værdier med Foreningen.

LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 af fængselspræst Siegfreds Hedegaard Nissen, der i den grad var pikeret over, at børn helt ned til 10 år blev fængslet sammen med voksne fanger for selv ubetydelige forseelser. Sammen med andre mennesker stiftede han foreningen Kristelig Forening for Tiltalte og Straffede Børns Redning. Et lang og noget besværlig navn, men sagen var, at det netop drejede sig om disse børn og unge, der var tiltalt og straffede. Senere ændrede foreningen navn, så det i højere grad dækkede over en bredere skare af børn og unge, som var udsatte og havde brug for ansvarlige voksne til at drage omsorg for dem. Det Folkekirkelige udgangspunkt har man bevaret gennem historien, og det kommer fortsat til udtryk gennem foreningens menneskesyn og værdier. Formålet er at udføre pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og familier ud fra et kristent, folkekirkeligt menneskesyn.

Hostruphøjs menneskesyn og værdier tager udgangspunkt i LIVSVÆRKS menneskesyn. Hvor ”Menneske Først” er blandt de ord, vi bruger, når vi beskriver, hvordan vi ønsker at møde det enkelte menneske. Menneske først betyder, at vi ser hvert menneskes unikke muligheder. På Hostruphøj kommer dette bl.a. til udtryk gennem følgende værdier:

Troværdighed
Det er af helt fundamental betydning for vores børns og unges tryghed, trivsel og udvikling, at de kan regne med os, og det vi siger. At vi altid er der for dem og hver gang er de samme, - uanset hvad.
På Hostruphøj er troværdighed en bærende værdi hele vejen rundt: Personalet skal både kunne regne fuldt og fast med ledelsen og med hinanden indbyrdes.
For os markerer troværdighed ligeledes, at vi kun tager børn ind på Hostruphøj, når vi vurderer, at vi er det bedste tilbud for dem.

Omsorg
På Hostruphøj kerer vi os om vores børn og unge. Vores fagpersonale vil børnene/de unge og er altid parat til at gå de ekstra skridt for at give børnene/de unge den bedst mulige støtte. Omsorg handler meget om at se børnene/de unge og de signaler, de sender - og så reagere kompetent på dem. Børnene på Hostruphøj skal altid føle, at vi drager omsorg for dem.

For os er forudsætningen for omsorg også et godt samarbejde med barnets/den unges forældre, hvilket kan opkvalificere både vores og forældrenes støtte til barnet. Vores pædagogik bygger på stor respekt for den unikke viden, forældrene har om deres barn/den unge.

Læring
Læring er en af vores fornemste værdier. Det er forudsætningen for børnenes udvikling hen mod at blive selvhjulpne mennesker, der mestrer deres eget liv. Læring forstået bredt og omfattende alle livets aspekter såsom sociale, vidensmæssige og tekniske færdigheder.

Vi lægger stor vægt på at samarbejde med børnene/de unge om målene for deres udvikling og inddrager dem i bestræbelserne på, - at udfolde deres potentiale.

Tryghed
Vores definition af begrebet tryghed tager udgangspunkt i følgende ord:

Tillid, genkendelighed, struktur, robust, indre ro, gensidig tillid, forudsigelighed, stabilitet og rummelighed.

Tryghed er det første og vigtigste, vi giver børn og unge, når de kommer på Hostruphøj. Vi hjælper dem til overbevisningen om, at de har en fuldgyldig plads i verden og er gode nok, præcis som de er. Vi understøtter udviklingen af deres selvværd, så de oplever, at de betyder noget som dem de er, - at de ikke behøver at ligne nogen eller være som andre.

Vi ser og støtter børnene og de unge som hele mennesker og er mindst lige så opmærksomme på børnenes og de unges potentialer som deres udfordringer. Samtidig er det vigtigt for trygheden, at der er sammenhæng og konsekvens i børnenes og de unges tilværelse, - derfor er Hostruphøjs pædagogik den samme i alle vores afdelinger.

Vi bestræber os på at skabe tryghed for det enkelte barn, med en struktureret hverdag, hvilket vi gør i et forudsigeligt og genkendelig hverdags miljø. Vi møder børnene og de unge med stabilitet og rummelighed, hvor indre ro og robusthed er vigtig. Dette gør vi blandt andet, ved at give dem plads og rum til at vænne sig til nye ting, samtidig med at vi går forrest, forklarer og anviser, hvad der skal ske bl.a. via piktogrammer, skemaer og andre guidninger. Børnene får tryghed ved, at de ved hvilke personaler der møder ind ugen i forvejen via vores strukturtavle. Vi skaber rum til at børnene kan ytre deres følelser og tanker i både de strukturerede og uformelle børnesamtaler.