Historie


I 1952 fratræder E. Baades som forstander ved foreningens (KFBU) Iagttagelseshjem. I den anledning besluttes det i foreningens bestyrelse at flytte hjemmet til en mindre afsides beliggenhed.  Ærø Iagttagelseshjem oprettes af foreningen i 1901 og den første forstander er M.V. Blomberg og hustru, som var forstanderpar frem til 1918, hvor M. Knudsen overtager forstanderstillingen. M. Knudsen var forstander frem til 1927, hvor han erstattes af G. Petersen og hustru, som var forstanderpar frem til 1943, hvor E. Baade og hustru bliver ansat som forstanderpar. E. Baade fratræder, som ovenfor nævnt i 1952. E. Fog Christensen bliver ny forstander for Ærø Iagttagelseshjem, og det bliver ham, der skal være med i flytningen af institutionen.
Der går imidlertid et par år, før Ærø Iagttagelseshjem nedlægges, idet foreningens bestyrelse først skal et egnet sted til etablering af institutionen.

I 1953 skænker Hobro Kommune KFBU en meget velbeliggende grund i byens udkant med en smuk udsigt over Mariager fjord. Her skulle opføres et nyt iagttagelseshjem ”Hostruphøj”, og byggeriet påbegyndes i 1953.

Den 1 april 1954 blev Ærø iagttagelseshjem afstået, og eleverne, som de kaldtes, blev midlertidigt overflyttet til lejede lokaler i Statens arbejdstekniske Skole ved Øster Aarbjerg i Vestjylland.

I årene 1966 og 1967 udvides Hostruphøj med flere nybygninger bl.a. en skoleafdeling, en elevbygning, en personalebygning og den oprindelige hovedbygning ændres og moderniseres.

I 1970 optager man, lidt usædvanligt, piger på Hostruphøj, og dermed er man sammen med Unnerupgård blandt de første skolehjem i Danmark med både piger og drenge.

I årsskriftet for 1973 står der, at Hostruphøj gennem årene har mødt stor velvilje fra Hobros kommunale myndigheder og borgere, og har bl.a. gennem den såkaldte ”Ambulancedag” - en årlig folkelig indsamlingsdag – modtaget værdifuld økonomisk bistand til særlige formål.

I 1974 -1975 årsberetninger står der, at Nordjyllands amt i længere tid har foreslået, at institutionen inddrages i et behandlingscenter, hvor 4 institutioner indgår i en samlet plan. Det var derfor naturligt for foreningens bestyrelse at indgå overenskomst om denne institution med Nordjyllands amt, således at skolehjemmet for fremtiden kun modtager børn og unge fra det nordjyske område. Skolehjemmet er nu normeret til 35 drenge og piger, og det er på tale, at Nordjyllands amt i samarbejde med foreningen skal udbygge Hostruphøj med en selvstændig værkstedsskole. Det konstateres, at der er tilstrækkelig plads på grunden, og at der er behov for en sådan udvidelse.

I årsberetningen for 1979 står der: ”Man er i gang med en omstrukturering, således at man kommer op på 4 afdelinger, og man har i den anledning fået bevilget 3 nye pædagogstillinger”. Belægningen har været rimelig, idet Nordjyllands amt til stadighed holder 3-4 pladser åbne til akutte anbringelser. I øvrigt er institutionens samarbejde med Nordjyllands amtsråd særdeles godt. I september måned 1979 fejrede man institutionens 25 – års jubilæum.

I 1980 bliver der etableret en ny afdeling ”Bloksbjerg”, således at institutionen nu er opdelt i 4 selvstændige afdelinger og en skole. På institutionen har man intensiveret arbejdet med de henviste familierne, og det har tilsyneladende givet gode resultater. I årsberetningen står der, at forstanderparret Else Marie og Erik Fog har søgt deres afsked med udgangen af dette kalenderår altså med udgangen af 1984.

Den 1. januar 1985 tiltrådte cand. Psych. Henning Pedersen stillingen som forstander for Hostruphøj. Henning Pedersen har tidligere arbejdet som psykolog på Hostruphøj fra 1976 – 1981 og gjorde sig allerede dengang af personalet afholdt og respekteret for sin dygtighed.

Forstanderparret Else-Marie og Erik Fog tog man afsked med på værdig vis, efter at de havde beklædt deres poster i 30 år. Der blev ved afskedsfesten udtalt mange rosende ord, og der var som afskedsgave fra personalet bl.a. en bog med skriftlige, personlige hilsner fra over 100 tidligere og nuværende medarbejdere, ledsaget af et foto af hver enkelt. 1984/85 var et godt arbejdsår, stort set med fuld belægning og med mange gode aktiviteter for såvel eleverne som forældrene.
Forældregrupper, forældredage og familieophold i institutionens nyetablerede familiehus har været medvirkende til et meget positivt samarbejde med familierne. Nordjyllands amt arbejder med planer om miniboinstitutioner til afløsning af de store institutioner. Der forestår derfor et stort arbejde med strukturændringer, valg af nye opgaver og dygtiggørelse af personalet, for at overbevise amtet om behandlingshjemmet Hostruphøjs eksistensberettigelse.

I 1989 tog Nordjyllands amts planer om oprettelse af miniboinstitutioner konkret form. Hostruphøj skulle aflevere 9 pladser svarende til en afdeling. Personale og børn, der skulle flytte med, blev efter store, men succesrige bestræbelser samlet på en afdeling, der boede på Hostruphøj indtil jul, hvorefter de flyttede til Aalborg og udgik af Hostruphøjs regi. Amtets strukturændringer har bevirket, at Hostruphøj som en meget stabil institution har fået koncentreret de mest belastede børn, hvilket betyder, at kun meget få kan sendes i folkeskolen.

I 1989 er den endelige struktur for Hostruphøj 2 døgnafdelinger med hver 10 børn, en dagafdeling for 6 familier samt en særlig knopskydning i form af en miniafdeling for 3 unge, bygget op omkring en særlig ressourcekrævende dreng, der er langtidsanbragt. Dagfamilieafdelingen har der været meget lille interesse for, og det ser ud til, at man ikke har vilje til at investere i familier før det står meget skidt til i familierne. For at sikre fortsat belægning har institutionen indledt en kommune-runde i amtets 27 kommuner for at gøre Hostruphøjs tilbud kendt, og for at høre hvilke behov kommunerne har.

I foreningens årsskriftet for 1990/1991 er det beskrevet, at flere driftsoverenskomster for foreningens institutioner bliver opsagt. Dette gælder også for Hostruphøj, hvor Nordjyllands amt opsiger driftsoverenskomsten pr 31. december 1991. Man må fra foreningens side konstatere, at Hostruphøj i sin nuværende form må lukke. Foreningen modtog d. 31. marts 1991 opsigelsen fra Nordjyllands amt. Hostruphøj har således været foreningens flagskib i det jyske siden 28. september 1954. Foreningen er for nuværende i gang med at finde mulige løsninger, så en del af Hostruphøj kan fortsætte som institution for børn, unge og familier.

Fra 1. januar 1992 er der etableret 3 selvstændige enheder i de gamle bygninger på Hostruphøj. Et dagbehandlingstilbud for 6-8 børn, et socialpædagogisk opholdssted for 6 børn/unge og en forældreskole for 5-6 familier med massive problemer med samvær og opdragelse af deres børn.

I 1993 bliver Sven Bang konstitueret som leder af Hostruphøj og Henning Pedersen er ansat som koordinator.

I 1994 bliver Sven Bang ansat som leder af opholdsstedet Hostruphøj. Opholdsstedet er normeret til 7 døgnpladser og 3 dagpladser.

I 2008 tiltræder Søren Mørch Sørensen som ny forstander.

1. september 2014 tiltrådte Kitt Palbjørn-Pedersen som forstander. Opholdsstedet er sidenhen normeret til 15 døgnpladser og et ikke nærmere defineret antal aflastnings-/akutpladser.